Průběh testování


Školní kola

Školní kolo probíhá online a je organizováno konkrétní základní školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test sestává z 25 uzavřených otázek z oblasti finanční gramotnosti a ekonomie, na jejichž zodpovězení má soutěžící 40 minut. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Při testu mohou použít kalkulačku a psací potřeby. Jiné pomůcky nejsou povoleny.

 Ze školního kola postoupí přímo do finále 100 nejlepších žáků na základě počtu bodů z testu (maximum 25 bodů). V případě, že se na postupovém místě umístí více žáků, rozhoduje o jejich pořadí čas – tedy doba, za jakou test vyplnili (postupují žáci, kteří test vyplnili rychleji).

 

Finále

Do finále postupuje na základě výsledků ze školních kol 100 nejlepších žáků a žákyň z celé České republiky.

Testování je rozděleno na dvě části – písemnou a ústní. Na zpracování písemného testu mají studenti 45 minut. Při testu mohou použít kalkulačku a psací potřeby. Jiné pomůcky nejsou povoleny. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Výsledky finálového kola 2021/2022

 

Tematické oblasti testu


 

A EKONOMIE (5 otázek z následujících témat)

1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení 

 • metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy
 • dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce
 • dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

2. Mikroekonomie 

 • spotřebitel, poptávka a riziko
 • firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen
 • tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika
 • trhy výrobních faktorů
 • tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

3. Makroekonomie 

 • HDP a jeho složky, měření
 • ekonomický růst
 • peníze a měnová politika, veřejné rozpočty
 • hospodářský cyklus, nezaměstnanost

4. Mezinárodní ekonomie 

 • mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody
 • makroekonomie otevřené ekonomiky
 • zásahy státu do volného obchodu

5. Aktuality, hospodářská politika a EU 

 • aktuální dění z české ekonomiky
 • aktuální dění z evropské a světové ekonomiky
 • EU
 • praktická hospodářská politika

B FINANČNÍ GRAMOTNOST (20 otázek)

1. Finanční trh, plánování, rozpočtování (8 otázek)

2. Spoření a investování (5 otázek)

 • výpočty úroky (1 otázka)
 • výpočty zisk (1 otázka)
 • teorie a praxe (3 otázky)

3. Úvěry (5 otázek)

4. Pojišťovnictví (2 otázky)