Průběh testování

Školní kola

Školní kolo probíhá online a je organizováno konkrétní základní školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test sestává z 25 uzavřených otázek z oblasti finanční gramotnosti a ekonomie, na jejichž zodpovězení má soutěžící 40 minut. 

Finále

Finále probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. 

Struktura testování ve finále

V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Tematické oblasti testu

 

A EKONOMIE (5 otázek)

1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (1 otázka)

 • metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy
 • dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce
 • dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

2. Mikroekonomie (1 otázka)

 • spotřebitel, poptávka a riziko
 • firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen
 • tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika
 • trhy výrobních faktorů
 • tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

3. Makroekonomie (1 otázka)

 • HDP a jeho složky, měření
 • ekonomický růst
 • peníze a měnová politika, veřejné rozpočty
 • hospodářský cyklus, nezaměstnanost

4. Mezinárodní ekonomie (1 otázka)

 • mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody
 • makroekonomie otevřené ekonomiky
 • zásahy státu do volného obchodu

5. Aktuality, hospodářská politika a EU (1 otázka)

 • aktuální dění z české ekonomiky
 • aktuální dění z evropské a světové ekonomiky
 • EU
 • praktická hospodářská politika

B FINANČNÍ GRAMOTNOST (20 otázek)

1. Finanční trh, plánování, rozpočtování (5 otázek)

2. Spoření a investování (5 otázek)

 • výpočty úroky (1 otázka)
 • výpočty zisk (1 otázka)
 • teorie a praxe (3 otázky)

3. Úvěry (5 otázek)

4. Pojišťovnictví (5 otázek)