Jak vypadá testování

Vzorové testy

Způsob testování a náročnost úloh se liší v rámci jednotlivých kol Ekonomické olympiády. Doporučujeme nastudovat si strukturu testu a vyzkoušet si tyto vzorové testy:

EO školní kolo – ukázka testu

EO krajské kolo – ukázka testu

Řešení:

EO školní kolo – ukázkový test – řešení

EO krajské kolo – ukázka testu – řešení

 

Školní kola

Školní kolo je organizováno konkrétní střední školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test se píše online formou pod dozorem koordinátora. Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu 40 minut. Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v Ekonomické olympiádě.

Struktura testu ve školním kole

Test se skládá z 25 otázek, přičemž každá otázka spadá do rozdílné tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem). Za špatnou odpověď se body neodečítají. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled studentů a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT. Vyšší kola soutěže (krajské kolo a finále) jsou svým obsahem i rozsahem oproti školnímu kolu náročnější.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

       a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce včetně

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

       a) spotřebitel, poptávka a riziko

       b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika d) trhy výrobních faktorů   

       e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

       a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

       a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

       a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

       (a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz

Postup do krajských kol

Do krajských kol postupuje z každé školy nejlepší student, dosáhl-li úspěšnosti alespoň 52 % (13 bodů). Po postupu nejlepších studentů z každé školy se zbytek studentů seřadí podle pořadí v kraji a postupující jsou následně vybráni až do zaplnění kapacity kraje. Z každé školy může vždy postoupit maximálně 5 studentů, resp. prvních 5 míst v rámci školy – pokud se totiž na 2.-5. místě nachází více studentů (tedy první student má například 100 % a 6 dalších 96 %), postupují všichni.

 

Krajská kola

Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou a ve většině případů na krajském úřadě v daném kraji (v případě nižší účasti v kraji sousedním). Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdržíte včas emailem.

Struktura testu v krajském kole

Test se skládá z otevřených i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman). Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny.

Postup do finále

Na základě výsledků z krajských kol postoupí 50 studentů z celé ČR do slavnostního finále konaného v České národní bance. Z každého kraje postupují 2 nejlepší studenti a zbytek studentů se seřadí podle počtu dosažených bodů. V případě, že někdo ze studentů účast odmítne, bude jeho místo nabídnuto studentovi v dalším pořadí.

 

Finále

Finále se koná v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze a probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. Po vyhlášení výsledků Ekonomické olympiády následuje slavnostní večer, kde mají finalisté možnost osobního setkání s ekonomy, organizátory a partnery Ekonomické olympiády. Vše se odehraje během jednoho dne.

Struktura testování ve finále

V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Doporučujeme studentům předem prostudovat doporučenou literaturu.

Školní kolo Školní kolo
arrow>
Krajské kolo Krajské kolo
arrow>
Finále Finále