Jak vypadá testování

Vzorové testy

Způsob testování a náročnost úloh se liší v rámci jednotlivých kol Ekonomické olympiády. Doporučujeme nastudovat si strukturu testu a vyzkoušet si tyto vzorové testy:

EO školní kolo – ukázka testu

EO krajské kolo – ukázka testu

EO finálové kolo – ukázka testu (písemná část)

Řešení:

EO školní kolo – ukázkový test – řešení

EO krajské kolo – ukázka testu – řešení

EO finálové kolo – ukázka testu – řešení s výpočty (VIDEO)

 

Školní kola

Školní kolo probíhá přes online testovací systém Ekonomické olympiády a je organizováno konkrétní střední školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test se píše online formou v testovacím systému pod dozorem koordinátora (případně v zastoupení jiného pedagoga). Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu 40 minut. Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Je zakázáno fotit či dále šířit soutěžní otázky. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v Ekonomické olympiádě.

Školní kola pro střední školy probíhají on-line formou v termínu od 20. 11. do 1. 12. 2023 (pouze ve všední dny). Pokyny k testování (včetně přístupových hesel) obdrží koordinátoři v týdnu před začátkem testování. Školní koordinátor si sám volí den nebo dny, ve kterých nechá své žáky testovat. S každou třídou tak může testovat v jiný den i čas. Počet žáků pro testování není omezen.

Struktura testu ve školním kole

Test se skládá z 25 otázek, přičemž každá otázka spadá do rozdílné tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem). Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled žáků a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT. Vyšší kola soutěže (krajské kolo a finále) jsou svým obsahem i rozsahem oproti školnímu kolu náročnější.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

       a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce včetně

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

       a) spotřebitel, poptávka a riziko

       b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika d) trhy výrobních faktorů   

       e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

       a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

       a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

       a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

       (a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz

Postup do krajských kol

Do krajských kol postupuje z každé školy alespoň jeden nejlepší žák, dosáhl-li úspěšnosti alespoň 52 % (13 bodů). Po postupu nejlepších žáků z každé školy se zbytek žáků seřadí podle pořadí v kraji a postupující jsou následně vybráni až do zaplnění kapacity kraje. Z každé školy může vždy postoupit maximálně 5 žáků, resp. prvních 5 míst v rámci školy – pokud se totiž na 2.-5. místě nachází více žáků (tedy první žák má například 100 % a 6 dalších 96 %), postupují všichni.

 

Krajská kola

Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou a ve většině případů na krajském úřadě v daném kraji (v případě nižší účasti v kraji sousedním) nebo na partnerské univerzitě. Krajská kola se uskuteční na přelomu března a dubna 2024. Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdrží postupující žáci a jejich koordinátoři včas e-mailem. V případě, že se postupující žák nemůže dostavit na své krajské kolo, může se účastnit krajského kola v jiném kraji. V takovém případě je povinen nás o této změně informovat na [email protected].

Struktura testu v krajském kole

Test se skládá z otevřených i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman). Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny.

Postup do finále

Na základě výsledků z krajských kol postoupí 50 nejlepších žáků z celé ČR do slavnostního finále konaného v České národní bance v Praze. Z každého kraje postupují 2 nejlepší žáci a zbytek studentů se seřadí podle počtu dosažených bodů. V případě, že někdo ze studentů účast odmítne, bude jeho místo nabídnuto studentovi v dalším pořadí.

 

Finále

Do finále postupuje na základě výsledků z krajských kol 50 nejlepších žáků z celé České republiky. Finále se uskuteční v červnu 2024 v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze. Během slavnostního finále mají žáci možnost potkat se s významnými osobnostmi ze světa ekonomie a financí. Kromě samotného testování je připraven bohatý doprovodný program zahrnující panelové diskuse, soutěže a networkingové aktivity.

Struktura testování ve finále

Testování probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 žáků s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Při testu se může používat kalkulačka a psací potřeby, jiné pomůcky nejsou povoleny. Doporučujeme žákům předem prostudovat doporučenou literaturu.

Školní kolo Školní kolo
arrow>
Krajské kolo Krajské kolo
arrow>
Finále Finále