Jak vypadá testování

Vzorové testy

Způsob testování a náročnost úloh se liší v rámci jednotlivých kol Ekonomické olympiády. Doporučujeme nastudovat si strukturu testu a vyzkoušet si tyto vzorové testy:

EO školní kolo – ukázka testu

EO krajské kolo – ukázka testu

Řešení:

EO školní kolo – ukázkový test – řešení

EO krajské kolo – ukázka testu – řešení

 

Školní kola

Školní kolo je organizováno konkrétní střední školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu (40 min). Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v Ekonomické olympiádě. Test je možné psát v online variantě.

Struktura testu ve školním kole

Z každé tematické podkategorie níže (jsou označeny malým písmenem) bude v testu právě jedna otázka. Podkategorií je celkem 25, test ve školním kole se tedy skládá z 25 otázek. Většina otázek náročností odpovídá učebnici Úvod do ekonomie: pro střední školy (prof. Robert Holman). Všechny otázky (kromě kategorie 5) pak náročností zcela pokrývá učebnice Ekonomie (prof. Robert Holman). Kategorie 5 (aktuality, hospodářská politika, EU) testuje obecný rozhled studentů a jejich orientaci v aktuálním českém i světovém dění a hospodářské politice. Náročnost a obsah soutěžních otázek je v souladu se školními osnovami a rámcově vzdělávacím plánem MŠMT. Vyšší kola soutěže (krajské kolo a finále) jsou svým obsahem i rozsahem oproti školnímu kolu náročnější.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády

  1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení (3 otázky)

a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce (včetně)

  1. Mikroekonomie (5 otázek)

a) spotřebitel, poptávka a riziko b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika d) trhy výrobních faktorů e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie

  1. Makroekonomie (4 otázky)

a) HDP a jeho složky, měření b) ekonomický růst c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost

  1. Mezinárodní ekonomie (3 otázky)

a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody b) makroekonomie otevřené ekonomiky c) zásahy státu do volného obchodu

  1. Aktuality, hospodářská politika, EU (4 otázky)

a) aktuální dění z české ekonomiky b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky c) EU d) praktická hospodářská politika

  1. finanční ekonomie a finanční gramotnost (6 otázek)

(a) jednoduché úročení (b) složené úročení (c) investování (d) finanční produkty (e) pojišťovnictví (f) úroky, inflace, kupní síla peněz

 

Krajská kola

Testování v krajských kolech probíhá písemnou formou a ve většině případů na krajském úřadě v daném kraji (v případě nižší účasti v kraji sousedním). Přesné informace o termínu a místě konání krajského kola obdržíte včas emailem.

Struktura testu v krajském kole

Test se skládá z otevřených i uzavřených otázek. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonomie a financí odpovídá školnímu kolu EO. Náročnost testu je vyšší než ve školním kole, doporučujeme prostudovat učebnici Ekonomie (prof. Robert Holman).

 

Finále

Finále se koná v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze a probíhá písemnou a ústní formou. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. Po vyhlášení výsledků Ekonomické olympiády následuje slavnostní večer, kde mají finalisté možnost osobního setkání s ekonomy, organizátory a partnery Ekonomické olympiády. Vše se odehraje během jednoho dne.

Struktura testování ve finále

V písemné i ústní části je kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Doporučujeme studentům předem prostudovat doporučenou literaturu.

Školní kolo Školní kolo
arrow>
Krajské kolo Krajské kolo
arrow>
Finále Finále